Κανένα παράδειγμα οικονομίας αντιπραγματισμού, απλού και καθαρού, δεν έχει περιγραφεί ποτέ, πολλώ δε μάλλον η ανάδυση του χρήματος από αυτόν. Όλη η διαθέσιμη εθνογραφία υποδεικνύει ότι ποτέ δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Caroline Humphrey, Barter and Economic Disintegration (1985)

ΟΝΕ

An English translation of the 1988 memorandum circulated by Hans-Dietrich Genscher ptomoting the idea of a European monetray union.

Με την επιλεκτική «ερμηνεία» των κριτηρίων σύγκλισης, το έλλειμμα έγινε το κριτήριο που θα καθόριζε αν η ΟΝΕ θα προχωρούσε και το ποια κράτη θα συμμετείχαν σε αυτήν. Πώς διαχειρίσθηκαν αυτόν τον δημοσιονομικό δείκτη τρεις από τις μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ;

Για να γίνει η ΟΝΕ πραγματικότητα έπρεπε να γίνουν μια σειρά «ερμηνειών» της Συνθήκης του Μάαστριχτ σε ό,τι αφορούσε τα λεγόμενα «κριτήρια σύγκλισης». Πόσο νερό έριξαν στο κρασί τους οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, και πώς έγινε κάτι τέτοιο αποδεκτό;

Ποιες ήταν οι απόψεις του Α. Σαμαρά για την νομισματική πολιτική της «σκληρής δραχμής» και πόσο καλά είχε κατανοήσει τις πρόνοιες της Συνθήκης του Μάαστριχτ;