Κανένα παράδειγμα οικονομίας αντιπραγματισμού, απλού και καθαρού, δεν έχει περιγραφεί ποτέ, πολλώ δε μάλλον η ανάδυση του χρήματος από αυτόν. Όλη η διαθέσιμη εθνογραφία υποδεικνύει ότι ποτέ δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Caroline Humphrey, Barter and Economic Disintegration (1985)

Νομισματικές ενώσεις

Ποιες ήταν οι απόψεις του Α. Σαμαρά για την νομισματική πολιτική της «σκληρής δραχμής» και πόσο καλά είχε κατανοήσει τις πρόνοιες της Συνθήκης του Μάαστριχτ;

Όταν λαμβάνονταν οι κρίσιμες αποφάσεις για την συμμετοχή της Ελλάδας στην ΟΝΕ, η συζήτηση ουσιαστικά δεν έγινε, καθώς τα αντεπιχειρήματα δεν ακούστηκαν. Η κρίση χρέους επιβάλλει την συζήτηση με πιο ισορροπημένο αλλά πολύ πιο βίαιο τρόπο.

Η ΟΝΕ, το κατ' εξοχήν νεοφιλελεύθερο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίχθηκε με την ίδια ζέση τόσο από τον κόσμο των επιχειρήσεων, όσο και από την Αριστερά, με εντυπωσιακά παρόμοια επιχειρήματα.